previous pauseresume next

تشخیص زودهنگام علایم بیماری ALS با استفاده از تکنیک تحلیل اثر PCA در رمزگشایی از فعالیت های مغزی در تصورات حرکتی با استفاده از سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی

تصویرکوچک: 

چکيده :
در سالهای اخیر اغلب بیماریهای نورولوژیک میتوانند اختلالات حرکتی را در بیماران ایجاد نمایند. ALS یک بیماری مزمن و در عین حال پیشرونده است که باعث از دست رفتن تدریجی عملکرد عضلات می شود و سرانجام به فلج کامل حرکتی در بدن فرد منجر خواهد شد. این بیماری در ابتدا از دست یا پا و یا هر دو آغاز می شود و سپس به دیگر قسمت های بدن گسترش پیدا می کند. این اختلالات حرکتی میتواند در ابتدا شروع بیماری قابل تشخیص باشند که همواره نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق سیگنال های مغزی در تصورات حرکتی میباشد .اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شایعترین بیماری نورون‌های حرکتی (MND) می‌باشد؛ بنابراین این بیماری هم علایم نورون محرکه فوقانی و هم نشانه‌های نورون محرکه تحتانی را ایجاد می‌کند. در حقیقت در ALS نشانه‌های فلج مرکزی و محیطی تواماً ایجاد می‌شود.در این مطالعه برای طبقه بندی کردن سیگنالهای EEG و نمایان شدن تصورات حرکتی در سیگنالهای مغزی افراد و استخراج اطلاعات عملکرد حرکتی فرد با استفاده از تحلیل اثر PCA و انتخاب بر اساس ویژگی ها و پس از اعمال پيش پردازشهـاي اوليـه، و قطعه بندي هوشمند الگوهاي مكاني مشترك از دادگان استخراج گرديد است. ايـن مطالعه، يـك طبقه بندي كنندة سيگنال هاي مغزي را بر مبناي مولفـه هـاي مسـتقل جهت تشخيص تصور حركت و حالت استراحت ارائـه می دهد. و يكي از مسائل مهم درطبقه بندي، استخراج ويژگي ها است. در ايـن تحقيق (BP)تـوان باند فرکانسی ، و به دليل اينکه ERD/ERSکه در آن تصورات حرکتی مورد بررسی قرار میگیرند ، در باندهای فرکانسی ۸ تا ۳۰ هرتز بهترين کارائي را دارند. که شامل فرکانسهای مغزی با امـواج µ ( ٨ – ١٣) هرتز و β ( ١٤ – ٣٠ ) هرتز ميباشند، چراکه اين امواج برای دسته بندي ويژگيهاي استخراج شده از سيگنالهاي مغزي مناسب میباشند و همچنین نشان داده شده است با استفاده از صحت طبقه بندی کننده RDA که با کسب بالاترین میانگین از کل ۹ نفر با درصد صحت %۹۷/۵۹ به عنوان روش برتر انتخاب شده است در تشخیص علایم .وشواهد مبتنی بر نقش اسید گلوتامیک برگرفته از تنها شیوه‌ی تایید شده در درمان ALS است: دارویی به نام ریلوتک (Rilutek) که سطح اسید گلوتامیک بدن را پایین می‌آورد و پیشرفت بیماری را به مدت چند ماه کُند می‎کند.

واژههاي كليدي: استخراج ويژگي، الگوهاي مكاني مشترك، تحلیل مولفه های اصلی ، طبقه بندي كننده

گردآورنده:
دانشجو دکتری مهندسی پزشکی سید امیر محمد دادگر

منابع:
http://www.alsa.org
http://www.alsmndalliance.org
https://www.radboudumc.nl/Pages/default.aspx
https://als.be

BCI Systems